PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus 2015 m.

gegužės 20 d. įsakymu Nr. V1-31

 

DRUSKININKŲ AMATŲ MOKYKLA

 

2015 M. MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

I.       PRIĖMIMO SĄLYGOS

 

1.        Mokinių priėmimas į profesinio mokymo programas vykdomas vadovaujantis 2012 m. liepos 20 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1369 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo  Nr. ISAK-1019  „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą, bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu bei 2008 m. birželio 26 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1873 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. vasario 8 d. įsakymo  Nr. ISAK-190  „Dėl priėmimo į valstybines profesines mokyklas tvarkos aprašo“ pakeitimo“ patvirtintu Asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo įstaigas, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės, kaip savininko teises, tvarkos aprašu.

2.        Į profesines mokyklas priimami Lietuvos Respublikos piliečiai, kiti šalies gyventojai bei užsienio lietuviai.

3.        Kitų valstybių piliečiai priimami pagal tarpvalstybinius susitarimus bei tarptautines sutartis ir pateikę dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

4.        Priimami mokytis mokiniai, kuriems yra sukakę 14 metų, jeigu jų sveikata leidžia mokytis pasirinktos specialybės.

5.         Asmenys nuo 14  m. iki 16  m., priimti į Druskininkų amatų mokyklą, kartu privalo mokytis Druskininkų švietimo centre pagal pagrindinio ugdymo programą.

6.        Asmenys į pirminį profesinį mokymą priimami mokytis pagal profesinio mokymo programas, kurioms vykdyti mokykla turi licenciją.

7.        Asmenys, siekiantys įgyti 2 kvalifikaciją, priimami į esamas laisvas vietas.

 

II.                PRIĖMIMO MOKYTIS VYKDYMAS

 

8.        Norintys mokytis Druskininkų amatų mokykloje pateikia dokumentus priėmimo komisijai (Gardino g. 45, Druskininkai). Dokumentai priimami nuo gegužės  20 d.  iki rugpjūčio 31 d.

9.        Mokinių priėmimą sprendžia priėmimo komisija. 

10.    Stojantieji priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

·         įgyto išsilavinimo dokumentą (originalą);

·         sveikatos pažymą (forma Nr.086/a);

·         keturias  foto nuotraukas (3 x 4 cm);

·         paso ar asmens tapatybės kortelės (jos abiejų pusių) kopiją arba gimimo liudijimo kopiją.

·         Papildomai: siekiantys įgyti 2 kvalifikaciją, turimo išsilavinimo dokumento kopiją;

11.    Dokumentų priėmimo dieną su asmeniu pasirašoma mokymosi sutartis. Nepilnamečiai asmenys, dokumentus priėmimui pateikia kartu su vienu iš tėvų (globėjų), kuris pasirašo mokymosi sutartyje.

12.    Specialiųjų poreikių asmenys, baigusieji individualias (ankstesniais metais adaptuotas) programas priimami į siuvinių gamintojo ir staliaus mokymo programas. Šie asmenys (iki 21 metų) kartu su dokumentais  turi pateikti pedagoginių psichologinių tarnybų pažymas dėl programų pritaikymo.

13.    Mokinių priėmimas į mokyklą tvirtinamas direktoriaus įsakymu.

14.    Asmenims, nepriimtiems į mokyklą, dokumentai grąžinami tą pačią dieną po priėmimo komisijos posėdžio.

15.    Priimti į mokyklą, bet per 10 dienų nepradėję lankyti pamokų be pateisinamos priežasties, išbraukiami iš mokinių vardinių sąrašų.

16.    Mokiniai per mokslo metus priimami į laisvas vietas mokyklos direktoriaus įsakymu.

 

III.             MOKYMO PROGRAMOS

 

17.    2015 m. Druskininkų amatų mokykla priima mokytis į šias mokymo programas:

 

Eil.

Nr.

Mokymo programos pavadinimas

(Programos kodas)

Programos trukmė

Neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo

Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą (turintiems pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą)

Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą arba baigusiems vidurinio ugdymo programą

1.

Stalius

(210058209)

2 m.

X

 

 

2.

Siuvinių gamintojas (210054213)

2 m.

X

 

 

3.

Virėjas

(320081109)

2 m.

 

X

 

4.

Viešbučio darbuotojas (320081201)

2 m.

 

X

 

5.

Automobilių mechanikas (440052502)

2 m.

 

 

X

6.

Padavėjas – barmenas

(440081101)

1,5 m.

 

 

X

 

 

____________________________________________

 

 


Atgal