PATVIRTINTA

2012 m. balandžio 2 d. mokyklos

direktoriaus įsakymu Nr. V1- 52

(2015 m. sausio 5 d. mokyklos direktoriaus įsakymo Nr. V1-1 redakcija)

 

DRUSKININKŲ AMATŲ MOKYKLOS

STIPENDIJŲ IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO NUOSTATAI

 

1. Stipendijos ir materialinė parama skiriamos Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos nurodytam moksleivių skaičiui, t. y. 70 procentų besimokančių mokinių, siekiančių įgyti pirmąją profesinę kvalifikaciją.

2. Minimali stipendija – 0,27 MGL dydžio, maksimali stipendija - 0,76 MGL dydžio. Stipendijos dydis keičiasi įstatymų nustatyta tvarka.

3. Stipendijų ir materialinės paramos skyrimo nuostatus tvirtina, keičia arba panaikina mokyklos taryba, atsižvelgdama į mokytojų ar mokinių tarybos rekomendacijas.

 

4. Stipendijų skyrimo tvarka:

4.1. Mokinių mėnesio pažangumo - lankomumo suvestines paruošia grupių vadovai, vadovaudamiesi profesinio mokymo dienynais.

4.2. Stipendijų ir materialinės paramos skyrimo komisija, vadovaudamasi šiais nuostatais bei pažangumo - lankomumo suvestinėmis, protokoliniu nutarimu tvirtina mokinių gaunančių stipendijas sąrašus.

4.3. Mokyklos direktorius, vadovaudamasis Stipendijų ir materialinės paramos skyrimo komisijos nutarimu, rašo įsakymą dėl stipendijų išmokėjimo.

 

5.  Mokiniai negauna stipendijų:

5.1. Kai mėnesio, nors vienas pažymys yra neigiamas (2 arba 3) arba neįvertinta;

5.2. Kai praleista per mėnesį 9 pamokos be pateisinamos priežasties;

5.3. Mokytojų tarybos bei stipendijų ir materialinės paramos skyrimo komisijos nutarimu už nepatenkinamą elgesį bei drausmines nuobaudas mokykloje ir bendrabutyje.

5.4. Individualiai besimokantiems mokiniams stipendija nemokama.

 

6. Stipendija mokama sekančia tvarka:

6.1. Stipendijos dydis priklauso nuo pažymio vidurkio, kuris išvedamas susumavus visus pagal programą dėstomų dalykų pažymius  bei mokymo programos:

 

Pažymio vidurkis mokiniams (balais)

Stipendijos dydis,

€

besimokantiems pagal programas, skirtas mokiniams neturintiems pagrindinio išsilavinimo

besimokantiems pagal programas, skirtas mokiniams turintiems pagrindinį  išsilavinimą

besimokantiems pagal programas, skirtas mokiniams turintiems vidurinį  išsilavinimą

4 - 6,9

4 - 7,4

4 - 7,9

10,26

Nuo 7

Nuo 7,5

Nuo 8

28,88

 

6.2. Stipendija mokama praleidus ne daugiau kaip 8 nepateisintas pamokas per mėnesį.

6.3. Ligos atveju mokama 10,26 € stipendija, atsižvelgiant į praeito mėnesio rezultatus. Jeigu praeitą mėnesį mokinys stipendijos negavo dėl nepažangumo ar nelankomumo, tai ligos atveju stipendija nemokama.

 6.4. Gamybinės praktikos laikotarpiu, stipendija mokiniams mokama pagal I pusmečio pažymio vidurkį, atsižvelgiant į lankomumą praktikos metu.

6.5. Už vasarą (liepos ir rugpjūčio mėnesius) II kurso mokiniams mokama stipendija vadovaujantis nuostatų 6.1. punktu, atsižvelgiant į metinių pažymių vidurkį ir lankomumą, t. y. praleista ne daugiau kaip 80 nepateisintų pamokų už praeitus mokslo metus. Stipendija,  išmokama rugsėjo mėnesį.

6.6. I kurso mokiniams už rugsėjo mėnesį mokama maksimali stipendija, atsižvelgiant į lankomumą.

6.7. Stipendijos dydis keičiasi įstatymo nustatyta tvarka.

 

7. Materialinės paramos (pašalpų bei paskatinamųjų stipendijų) mokėjimo tvarka:

7.1. Materialinę paramą - pašalpas Druskininkų amatų mokyklos mokiniams skiria stipendijų ir materialinės paramos skyrimo komisija. Pašalpos skiriamos kai:

7.1.1. Mokiniai yra našlaičiai arba likę be tėvų (globėjų, rūpintojų globos);

7.1.2. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) yra nedirbantys neįgalieji.

7.1.3. Mokiniai yra iš mažas pajamas gaunančių šeimų;

7.1.4. Mokiniai yra iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą;

7.1.5. Mokiniai yra iš daugiavaikių šeimų (3 ir daugiau vaikų);

7.1.6. Miršta vienas iš mokinio tėvų;

7.1.7. Mokinys sunkiai serga ar patiria traumą;

7.1.8. Mokiniui gimsta vaikas.

 

8. Materialinę paramą - paskatinamąsias stipendijas mokiniams, skiria stipendijų ir materialinės paramos skyrimo komisija, atsižvelgdama į grupių vadovų rekomendacijas.

8.1. Paskatinamoji stipendija skiriama už:

8.1.1. Gerą mokymąsi bei gerą lankomumą:

- pažymio vidurkis nustatomas pagal į 6.1. papunktį:

 

Pažymio vidurkis mokiniams (balais)

besimokantiems pagal programas, skirtas mokiniams neturintiems pagrindinio išsilavinimo

besimokantiems pagal programas, skirtas mokiniams turintiems pagrindinį  išsilavinimą

besimokantiems pagal programas, skirtas mokiniams turintiems vidurinį  išsilavinimą

Nuo 7

Nuo 7,5

Nuo 8

 

- lankomumo vidurkis nustatomas, pagal 6.2. papunktį, atsižvelgiant į  laikotarpį už kurį mokama paskatinamoji stipendija.

8.1.2. Aktyvią, popamokinę, užklasinę ar visuomeninę veiklą.

8.2. Paskatinamoji stipendija gali būti skiriama antrą kartą besimokantiems mokiniams, neviršijant vienos maksimalios stipendijos dydžio.

8.3. Materialinės paramos dydis, išmokamas per pusmetį, negali viršyti šių nuostatų 2 punkte nurodytų 2 maksimalių stipendijų, t. y. 1,52 MGL dydžio.

 

________________________________________________

 

SUDERINTA

2012-03-13 mokinių tarybos posėdžio

Nr. 11 protokoliniu nutarimu

 

2012-03-22 mokytojų tarybos posėdžio

Nr. 7 protokoliniu nutarimu

 

2012-03-23 mokyklos tarybos posėdžio

Nr. 2 protokoliniu nutarimu

 

 

 

Atgal