MOKINIŲ VIDAUS TVARKOS IR ELGESIO TAISYKLĖS

 

I. BENDROJI DALIS

 

1.           Druskininkų amatų mokykloje mokymas organizuojamas vadovaujantis LR Švietimo įstatymu, LR profesinio mokymo įstatymu, kitais Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, mokyklos įstatais, mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis, mokymo programomis ir mokymo dalykų įgyvendinimo planais, pamokų tvarkaraščiais, mokytojų tarybos nutarimais, mokinių vidaus darbo tvarkos ir elgesio taisyklėmis, kitais norminiais dokumentais.

2.           Svarbiausio kiekvieno mokinio pareiga būti doru, darbščiu, aktyviu Lietuvos Respublikos piliečiu. Dėl to būtina labai gerai lankyti užsiėmimus ir stropiai įsisavinti teorines žinias, įgyti praktinius darbo kompetencijas, būti pavyzdingo elgesio, ruoštis savarankiškam darbui ir gyvenimui, siekti profesinio meistriškumo.

3.           Švietimo santykiai prasideda nuo mokinio pirmos mokymosi dienos (rugsėjo 1 d.), pasirašius mokymosi sutartį.

4.           Švietimo santykiai baigiasi:

4.1.     Mokiniui baigus, kvalifikacijai įgyti skirtą formaliojo mokymo programą ir gavus kvalifikacijos pažymėjimą;

4.2.     Pašalinus mokinį iš mokyklos dėl  nepažangumo, pamokų nelankymo, vidaus tvarkos taisyklių ar mokinių elgesio taisyklių pažeidimų, drausminių nuobaudų, nusikalstamumo;

4.3.     Savo prašymu išstojus iš mokyklos dėl asmeninių priežasčių.

 

II. MOKINIŲ PAREIGOS IR TEISĖS

 

5.           Mokinys privalo:

-           būti punktualus, laiku ateiti į pamokas, papildomo ugdymo užsiėmimus;

-           sistemingai ir stropiai mokytis, lavinti gebėjimus;

-           vykdyti visus mokytojo reikalavimus, dirbti iki pamokos pabaigos;

-           susirgus ir praleidus pamokas pristatyti medicinos įstaigos pateisinamą dokumentą;

-           sveikintis su mokytojais, mokyklos darbuotojais, svečiais;

-           apranga turi būti kukli, švari, tvarkinga tinkanti darbui;

-           nesinešti brangių, vertingų daiktų, pačiam rūpintis asmeninių daiktų saugumu;

-           į pamokas atsinešti reikiamas mokymo pramones, individualius darbo įrankius;

-           po pamokų palikti švarią ir tvarkingą darbo vietą, negadinti mokyklos inventoriaus;

-           nerūkyti mokyklos patalpose ir jos teritorijoje;

-           nevartoti necenzūrinių žodžių, svaigalų ir psichotropinių medžiagų;  

-           nenaudoti fizinio ir psichologinio smurto prieš kitus mokinius;

-           valgykloje valgyti nustatytu laiku, netriukšmauti, elgtis kultūringai ir pavalgius nunešti indus;

-           praktinio mokymo pamokose vilkėti darbo drabužius;

-           pamokų metu išjungti mobiliuosius telefonus;

-           gerbti mokytojus, bendramokslius ir kitus mokyklos bendruomenės narius, derami atstovauti savo mokyklai viešame gyvenime;

-           už mokyklai padarytą žalą atlyginti įstatymo nustatyta tvarka;

-           mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų;

-           pasibaigus mokslo metams (I kurse), baigus mokyklą ar nutraukus mokymosi sutartį, atsiskaityti su mokykla (užpildyti atsiskaitymo lapelius). 

6.           Mokinys turi teisę:

-           gauti Studijų ir mokymo programų registre nustatytą ir mokymo sutartyje numatytą profesinę kvalifikaciją;

-           į psichologinę, socialinę pedagoginę ir informacinę pagalbą;

-           į  nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;

-           gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;

-           mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje;

-           turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;

-           naudotis mokyklos biblioteka;

-           dalyvauti mokyklos savivaldoje ir popamokinėje veikloje;

-           įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;

-           naudotis kitomis įstatymų nustatytomis teisėmis ir laisvėmis;

-           nustatyta tvarka gauti vietą bendrabutyje;

-           nustatyta tvarka gauti stipendiją, paskatinamąją stipendiją ar pašalpą;

-           gauti akademines atostogas dėl sveikatos ar kitų labai svarbių priežasčių;

-           burtis į visuomenines organizacijas, susivienijimus, judėjimus, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams;

-           keisti mokymo instituciją, specialybę.

 

III. MOKINIŲ SKATINIMAS

 

7.           Už gerą mokymąsi, gerą lankomumą, gerus rezultatus konkursuose, aktyvią, popamokinę, užklasinę ar visuomeninę veiklą mokiniai skatinami:

-           padėkos raštu;

-           dovana;

-           paskatinamąja stipendija;

-           kitais paskatinimais.

 

IV. MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ

 

8.           Mokiniai atsako už mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, mokinių vidaus tvarkos ir elgesio taisyklių bei sutartinių įsipareigojimų nesilaikymą.

9.           Įstatymų nustatyta tvarka atlygina už pamestas knygas, vadovėlius, sugadintą inventorių ar kitą mokyklai padarytą žalą.

10.       Už nepažangumą bei mokinių vidaus tvarkos ir elgesio taisyklių bei sutartinių įsipareigojimų nesilaikymą mokiniai gali būti svarstomi Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, mokinių bei mokytojų  tarybos posėdžiuose.

11.       Mokiniams taikomos šios drausminės nuobaudos:

-         pastaba;

-         įspėjimas;

-         stipendijos nuėmimas;

-         šalinimas iš mokyklos.


Atgal